Mesajul rectorului

Ce este Universitatea DIvitia Gratiae?

Mihai Malancea

Scopul și activitățile universităţii

Universitatea Divitia Gratiae (UDG), succesoarea Colegiului Teologic Pedagogic, pregătește slujitori creștini, bărbați și femei pentru slujirea bisericilor evanghelice din Republica Moldova, precum și din alte țări din Europa de Răsărit și Asia Centrală. Altfel spus, universitatea noastră este o instituție superioară de învățământ teologic, cu impact major în toate sferele sociale, cum ar fi cea teologică, socială, a misiunii transculturale și a afacerilor dezvoltate pe principii biblice.

Pentru atingerea scopului educațional propus, universitatea oferă diplome licențiate în teologie pastorală, teologie şi studii interculturale, asistență socială, business și administrare. De asemenea, prin asociere cu alte instituţii universitare din străinătate, instituția organizează studii postuniversitare de masterat în consiliere spirituală, masterat în asistenţă socială şi masterat în teologie aplicată.

Filosofia procesului educativ

Prin procesul educativ, instituţia noastră este dedicată să restaureze întreaga creație a lui Dumnezeu prin Domnul Isus Hristos. Manualul standard al credinței noastre pentru viață și predare este Cuvântul lui Dumnezeu, care slujește ca dispozitiv de critică constructivă în materie de teologie, sociologie, consiliere și misiune. Modelul nostru este Isus Hristos cel răstignit și înviat. Metoda noastră este ucenicia prin instruire și mentorare calitativă. Consilierul, puterea și ghidul nostru în procesul educativ este Dumnezeu, prin Duhul Sfânt. Procesul educării ucenicilor Împărăției lui Dumnezeu este un exercițiu holistic, ce implică facultățile cunoașterii, slujirii și devenirii. Cursurile sunt predate de profesori din Republica Moldova, Statele Unite, Elveția și Marea Britanie, oameni temători de Dumnezeu, competenți și pregătiți în domenii ca: teologie, asistență socială, misiune și management antreprenorial. Profesorii sunt selectați în baza competențelor și titlurilor academice, precum și a experienței misionare interculturale. Având o bogată experiență misionară și fiind implicați și în predarea cursurilor în mai multe țări din lume, procesul educativ împletește cunoștința cu experiența și practica misionară.

Programele educative

Fiecare program universitar este construit pe trei piloni principali: Cuvântul lui Dumnezeu, cultura țărilor de unde vin studenții și nevoile fundamentale ale oamenilor deserviți. De asemenea, universitatea pregătește și eliberează diplome de licență pentru programele de teologie, asistență socială, studii interculturale și managmentul afacerilor, precum și diplome pentru programele postuniversitare de masterat în consiliere spirituală, masterat în teologie şi masterat în asistenţă socială.

Corpul profesoral

Punctul forte al instituției noastre este corpul profesoral, care activează ca o familie unită.
La ora actuală, instituția noastră întrunește cel mai mare număr de cadre didactice naționale calificate a lumii evanghelice din Comunitatea Statelor Independente, ce dețin titluri academice de masterat și doctorat în teologie, misiune și științe sociale.
Familia corpului profesoral este formată dintr-un număr de 40 de profesori locali și 21 profesori din România, SUA, Marea Britanie, Elveția și Germania. Având o bună pregătire academică și o bogată experiență misionară, o mare parte din profesorii locali sunt implicați în programe de predare în diferite instituții teologice din Europa de Răsărit și din Asia Centrală.

O invitație din inimă la inimă!

Dacă auzi chemarea lui Dumnezeu pentru unul dintre domeniile prezentate mai sus și dorești să te implici în restaurarea lumii, în conformitate cu planul Domnului Isus, considerând, în același timp, că pentru această chemare nobilă ai nevoie de șlefuire pentru a fi eficient(ă), Universitatea Divitia Gratiae este locul unde Dumnezeu te va echipa în mod adecvat sub călăuzirea Duhului Sfânt și mistria experimentată a profesorilor echipați de Dumnezeu pentru aceasta.

Dr. Mihail Malancea, Rector al Universității Divitia Gratiae

Чем является университет «Divitia Gratiae»?

Mihai Malancea

Цель и деятельность университета

Университет «Divitia Gratiae» является преемником теолого-педагогического колледжа и готовит христианских служителей, мужчин и женщин, для служения в евангельских церквах Молдовы и других стран из Восточной Европы и Средней Азии. Другими словами, наш университет является высшим богословским учебным заведением, распространяющим своё влияние на разные сферы, включая богословскую, социальную, межкультурную миссию и предпринимательство, основанное на библейских принципах.
Для достижения этой образовательной цели университет дает высшее образование в области пасторского богословия, миссионерства, социальной работы и бизнес-администрирования. Также наше учебное заведение в сотрудничестве с другими иностранными университетами предлагает постуниверситетскую образовательную программу по направлениям: магистр в области душепопечительства, магистр в области социальной работы и магистр в области практического богословия.

Философия образовательного процесса

Через образовательный процесс наше учебное заведение посвящено восстановлению всего Божьего творения через Господа Иисуса Христа. Основным учебником для нашей веры, жизни и преподавания является Слово Божье, которое служит инструментом для конструктивной критики в области богословия, социальной работы, душепопечительства и миссии. А нашим примером для подражания является Иисус Христос, распятый и воскресший.

Нашим методом является ученичество, достигаемое путём качественного обучения и наставничества. Нашим наставником, силой и нашим путеводителем в образовательном процессе является Бог через Духа Святого. Процесс воспитания учеников для Божьего Царства – это холистическое упражнение, включающее познавательные, практические и становленческие аспекты.

В нашем учебном заведении работают преподаватели из Молдовы, Соединённых Штатов, Швейцарии и Великобритании – люди богобоязненные, компетентные и специализирующиеся в таких областях, как богословие, социальная работа, миссия и предпринимательский менеджмент.

Преподаватели подобраны на основе академических титулов и навыков, а также  межкультурного миссионерского опыта. Благодаря их богатому миссионерскому опыту и вовлечённости в преподавание в различных странах мира наш образовательный процесс гармонично переплетает между собой знания и практический миссионерский опыт.

Образовательная программа

Вся образовательная программа университета зиждется на трёх основных столпах: Слове Божьем, культуре тех стран, из которых приезжают студенты, и насущных нуждах людей, которым мы служим. Университет подготавливает специалистов со степенью бакалавра в области богословия, социальной работы, межкультурной миссии и предпринимательского менеджмента, а в сотрудничестве с другими учебными заведениями – и со степенью магистра в области душепопечительства, богословия и социальной работы.

Преподавательский состав

Сильной стороной нашего учебного заведения является преподавательский коллектив, действующий как единая семья.

Во всём евангельском сообществе на постсоветском пространстве наш университет имеет самое большое количество квалифицированных местных кадров, обладающих степенью магистра и доктора в области богословия, миссиологии и социального служения.

Это семья из 40 местных преподавателей и 21 преподавателя из Румынии, США, Великобритании, Швейцарии и Германии. Имея хорошую академическую базу и богатый миссионерский опыт, большинство местных преподавателей преподают и в различных богословских школах Восточной Европы и Средней Азии.

Приглашение от всего сердца

Если ты чувствуешь Божье призвание к какой-либо из представленных областей служения и желаешь участвовать в восстановлении творения в соответствии с Божьим планом, а также признаёшь необходимость в «шлифовке» для эффективного служения, тогда университет «Divitia Gratiae» может стать тем местом, где под водительством Духа Святого и с помощью опытных и избранных для этого преподавателей Бог подготовит тебя для этого дела.

Д-р Михаил Маланча, ректор университета «Divitia Gratiae»

What is Divitia Gratiae University?

Mihai Malancea

The scope and the activities of the university

Divitia Gratiae University (UDG) is the successor to the College of Theology and Education. This institution is preparing Christian men and women to serve evangelical churches from the Republic of Moldova and other countries of Europe and Central Asia. This university is a theological institution making a major impact in theological, social, transcultural mission and business spheres.

In order to achieve its educational goals, the university offers degrees in Pastoral Theology, Theology and Intercultural Studies, Social Assistance and Business Administration.
UDG also offers post-graduate studies in spiritual counseling, social assistance and applied theology in association with other universities.

The philosophy of the educational process

Our institution is dedicated towards restoring God’s creation through Jesus Christ. The standard manual of our life of faith and teaching is the Holy Bible, which serves as a tool for constructive critique in terms of theology, sociology, counseling and missions. Our model is Jesus Christ crucified and risen. Our method is discipleship through quality training and mentoring. Our counselor, source of power and guide in this process is God the Holy Spirit. Christian discipleship is a holistic process, involving both mind and spirit. UDG courses are taught by professors from the Republic of Moldova, United States, Switzerland and Great Britain. These teachers fear the Lord and are competent and prepared in fields such as: theology, social work, missions and entrepreneurial management. The teachers are selected based on their competencies, academic qualifications and experience in intercultural mission. Sharing such rich experience and being involved in teaching courses in other countries, our educational process blends knowledge with experience and practice.

Educational programs

Each program is built on three important pillars: the word of God, the home culture of the students and the fundamental needs of the people served. Also, the university is preparing and issuing bachelor degrees in theology, social work, intercultural studies and business management, as well as masters’ degrees in spiritual counseling, theology and social work.

Our staff

The main strength of our institution is reflected through our teachers, who work and serve as a united family. At the moment, UDG has the largest number of professors from the evangelical community of the (Commonwealth of Independent States) with masters degrees and PhD’s in theology, missions and social sciences.

Our family consists of 61 professors. 40 are Moldovan, while 21 come from Romania, USA, Great Britain, Switzerland and Germany. Being very well prepared academically and having rich experience in mission, several of our professors are also involved in teaching in theological institutions in Western Europe and Central Asia.

An invitation from heart to heart

If you hear God’s calling to one of the programs we offer, and you have a desire to be a part in restoring God’s kingdom, according to God’s plan and taking into consideration that this process involves chiseling, Divitia Gratiae University is the place where God can equip you under the guidance of the Holy Spirit and the experienced hand of our professors.

Mihail Malancea, PhD,

Provost of Divitia Gratiae University